1 2 3

НачалоНовини

ООТКРИТ КОНКУРС

12/05/2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“
ООТКРИТ КОНКУРС

29/04/2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС РАЗЛОГ
ООТКРИТ КОНКУРС

13/05/2019

„Товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина“ от временни горски складове находящи се в Обект №Т-19 , подотдели Т-19, на територията на ТП „ДГС Разлог” до централен склад или краен потребител на територията на ТП „ДГС Разлог”.
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2018

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС РАЗЛОГ
ОТКРИТ КОНКУРС

04/05/2018

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“
ИНФОРМАЦИЯ

14/11/2017

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС РАЗЛОГ
О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

05/07/2017

ОТНОСНО: Влошеното здравословно състояние на uглолистните гори и повишената опасност от възникване на горски пожари на територията на ТП „ДГС Разлог“.
ОТКРИТ КОНКУРС

13/04/2017

Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и строителна дървесина за продажба на дървесина за собствени нужди на ТП ДГС „Разлог”
ЗАПОВЕД

02/12/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 03-04.12.2016г. на територията на ТП ДГС Разлог
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2016

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2017Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС РАЗЛОГ
ЗАПОВЕД

28/10/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 29-30.10.2016г. на територията на ТП ДГС Разлог
ЗАПОВЕД

21/09/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 22-25.09.2016г. на територията на ТП ДГС Разлог
СЪОБЩЕНИЕ

18/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
ЗАПОВЕД

12/08/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 13-14.08.2016г. на територията на ТП ДГС Разлог
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Уведомление съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
ЗАПОВЕД

08/07/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 09-10.07.2016г. на територията на ТП ДГС Разлог
ЦЕНОРАЗПИС

16/06/2016

Ценоразпис за проджба на стояща дървесина на корен - дърва за огрев за физически лица.
 1  2  3