1 2 3

НачалоЗА НАС


ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ” НА “ЮЗДП” ДП ГР.БЛАГОЕВГРАД

 

ТП „Държавно горско стопанство Разлог” гр. Разлог се намира в централната част на Благоевградска област. Състои се от три основни горски комплекса, разделени от прохода „Предела” и Разложката котловина. Най-големият от тях е разположен по южните и югоизточните склонове на източния дял на Рила планина, вторият обхваща най-ниската част от северните склонове на Вихренския дял на Пирин планина, третият заема източната част на Разложката котловина /над село Баня/.

Релефът е типично планински и се характеризира с изключително разнообразие – алпийски, планински и среднопланински.

Рилската част на стопанството е най-висока. Горските масиви тук са разположени на терени със значителна разлика в надморските височини – от 850 до 2250 м н.в. Средната надморска височина на дървопроизводителната площ е 1350 м.

Пиринската част обхваща най-ниската част от северните склонове на Пирин планина, характеризира се с малки наклони и липсата на ясно изразени била и дерета. Надморската височина се движи в рамките от 1000 до 1450 м. Средната надморска височина на дървопроизводителната площ е 1200м.

Третият комплекс – хълмистата част на Разложката котловина – се характеризира с много разнообразен релеф. Въпреки малката разлика в надморските височини, теренът е силно пресечен, с много била и дерета, тук е оформен сложно устроен комплекс от склонове с различно изложение и наклони. Средната надморска височина на дървопроизводителната площ е 900м.

Климатът в района е благоприятен за развитието на естествената дървесна растителност. Неблагоприятно се отразяват само екстремните климатични аномалии, като късни пролетни мразове и слани, поледици, тежки снегове и силни ветрове.

Залесената площ на ТП „Държавно горско стопанство Разлог” гр. Разлог е 93,4%, незалесената, подлежаща на залесяване площ е 2,6%, недървопроизводителната горска площ е 4,0%. От недървопроизводителната горска площ най-голям дял имат поляните /1.2%/, нелесопригодните голини /0,5%/ и дивечовите ниви /0,3%/.

В района на ТП „Държавно горско стопанство Разлог” гр. Разлог най-разпространени са следните дървесни видове – бял бор /65,7%/, бук /12,7%/, черен бор /11,4%/, смърч /3,4%/, ела /2,6%/, елша /1,7%/, зимен дъб /1,3%/.

Голямото релефно и климатично разнообразие на територията на ТП „Държавно горско стопанство Разлог” гр. Разлог обославя разнообразие във фрората и фауната.

Стопанството се характеризира с многообразна дървесна, храстова и тревиста растителност.

Животинският свят е богат, като се срещат множество едър и дребен дивеч, хищници и защитени видове.

На територията на ТП „Държавно горско стопанство Разлог” гр. Разлог се срещат следните видове едър дивеч: дива свиня, сърна, елен лопатар, благороден елен и глухар. От дребния дивеч се среща: заек, гривяк, планински кеклик и яребица. От хищниците, предмет на лов, се срещат: вълк, лисица, язовец, бялка и дива котка.

ТП „Държавно горско стопанство Разлог” гр. Разлог граничи с природната забележителност „Кьошката” – обявена за опазване на карстов извор и пещера.

На територията на стопанството се намира и курортен комплекс „Предела-Бетоловото”.

ТП „Държавно горско стопанство Разлог” гр. Разлог е изходен пункт към един от най-красивите биосферни резервати в България - “Баюви дупки - Джинджирица”, обявен за опазване на ценни уникални за Европа гори от черна и бяла мура. През 1977г. резерватът „Баюви дупки – Джинджирица” е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера”. Резерватът съдържа изключително разнообразие, включващо около 500 вида висши растения, 55 ендемита, много видове, включени в Червената книга на Република България и в европейски и световни списъци.

ТП „Държавно горско стопанство Разлог” гр. Разлог разполага с ловна база – ловен дом „Перивол”, който се намира в Рила планина, на 10 км от град Разлог, който разполога с един апартамент и 4 стаи с по две легла, и почивна база в местността „Бетоловото” в Пирин планина /в близост до голф игрище/, която разполага с два апартамента и 7 стаи с по три легла..