1 2 3

НачалоТП „Държавно горско стопанство Разлог”


ТП „Държавно горско стопанство Разлог”- гр. Разлог се намира в централната част на Благоевградска област. Състои се от три основни горски комплекса, разделени от прохода „Предела” и Разложката котловина. Най-големият от тях е разположен по южните и югоизточните склонове на източния дял на Рила планина, вторият обхваща най-ниската част от северните склонове на Вихренския дял на Пирин планина, третият заема източната част на Разложката котловина /над село Баня/.


НОВИНИ

ООТКРИТ КОНКУРС
12/05/2020
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“


ООТКРИТ КОНКУРС
29/04/2020
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
10/04/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти